تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

واحد آمار و اطلاعات

واحد آمار و اطلاعات

کارشناس واحد آمار و اطلاعات

نجمه قاسمی

 

اعضای کارگروه آمار

مشخصات فردی

سمت

گروه کاری

نجمه قاسمی نژاد

کارشناس سرپرست

سازمان فناوری اطلاعات

فائزه فروغی

کارشناس آمار

معاونت برنامه ریزی

شکوفه ایرانمنش

کارشناس آمار

معاونت برنامه ریزی

هابیلی

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 1

طایی

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 2

حایری

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 3

بابدوری

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 4

مولایی

کارشناس آمار

معاونت شهرسازی

ملکی

کارشناس آمار

معاونت خدمات شهری

 

کارشناس آمار

معاونت اداری مالی

 

کارشناس آمار

معاونت ترافیک

 

کارشناس آمار

معاونت فنی و عمرانی

 

کارشناس آمار

معاونت فرهنگی و اجتماعی

گنجی

کارشناس آمار

سازمان ترافیک

روزبهی

کارشناس آمار

سازمان تاکسیرانی

فرحبخش

کارشناس آمار

سازمان اتوبوسرانی

دهقان

کارشناس آمار

سازمان عمران

امیرزاده

کارشناس آمار

سازمان پارکها

 

کارشناس آمار

سازمان آتش نشانی

حسن زاده

کارشناس آمار

سازمان میادین

سلجوقی

کارشناس آمار

سازمان بهشت زهرا

کارآموزیان

کارشناس آمار

سازمان پسماند

سعیدی

کارشناس آمار

سازمان املاک

بابایی

کارشناس آمار

سازمان بهسازی و نوسازی

نورالهی

کارشناس آمار

سازمان قلعه دختر و اردشیر

اهم پروژه ها و فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام

 • تدوین نظامنامه اطلاعات آماری شهرداری کرمان
 • تدوین شرح وظایف و مسئولیت، معاونت ها، سازمانها و مجموعه های زیر مجموعه شهرداری جهت ارقا کیفیت اطلاعات آماری مدیریت شهری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • ایجاد هماهنگی با واحدهای مختلف جهت استفاده حداکثری از ظرفیت گزارشات اطلاعات آماری
 • نظارت، بهبود وبروز رسانی نظام گردش آمار و اطلاعات در راستای استقرار نظام آماری یکپارچه در شهرداری ، مناطق و سازمانهای وابسته
 • نظارت بر تهیه آمارهای مورد نیاز، بهنگام ، منسجم و با کیفیت مطلوب در دوره های زمانی مناسب متناسب با شاخصه های نظام نامه آماری
 • کنترل و صحه گذاری داده های آماری ثبت و ارائه شده در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود در سامانه های نرم افزاری موجود در شهرداری کرمان در راستای جمع آوری آمار و اطلاعات
 • ارتقاء کارایی و گسترش پوشش موضوعی در تولید آمار
 • برنامه ریزی در خصوص نحوه توسعه نرم افزاری شهرداری با اهدف یکپارچه سازی آمار و اطلاعات
 • بررسی گزارشات آماری موجود و ارائه راهکارهای فنی در جهت اصلاح و پاکسازی داده ها و اقلام آماری در کلیه زیرمجموعه های شهرداری
 • توسعه و هدایت جمع آوری و تصحیح اطلاعات آماری بصورت الکترونیکی و آنلاین
 • انجام تحلیل های آماری و فرآوری داده ها مبتنی بر شبکه مسائل مدیریت شهری در بعد سازمانی و شهری به منظور تسهیل امور برنامه ریزی و تصمیم گیری.
 • تهیه آمارهای مورد نیاز، بهنگام و با کیفیت مطلوب در دوره های زمانی مناسب
 • اصلاح و گسترش موضوعی اقلام و شاخص های آماری متناسب با نیازهای مدیران سازمانی و شهری
 • تهیه گزارشات توصیفی دقیق و کاربردی و رسیدگی و پاسخگویی سریع و کارآمد به تقاضاها و درخواست های شهردار محترم و شورای محترم اسلامی شهر، معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه
 • برنامه ریزی لازم جهت ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری کرمان
  برنامه ریزی در خصوص توسعه و پشتیبانی سامانه جامع آماری (فرابر)

شرح وظایف

 • تدوین نظامنامه اطلاعات آماری شهرداری کرمان
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • نظارت، بهبود و بروز رسانی نظام گردش آمار و اطلاعات
 • کنترل داده های آماری
 • ارتقای کارایی و گسترش پوشش موضوعی در تولید آمار
 • برنامه ریزی در خصوص نحوه توسعه نرم افزاری شهرداری با اهدف یکپارچه سازی امار و اطلاعات
 • ارائه راهکارهای فنی در جهت اصلاح و پاکسازی داده ها و اقلام آماری
 • توسعه و هدایت جمع آوری و تصحیح اطلاعات آماری بصورت الکترونیکی و آنلاین
 • تحلیل های آماری و فرآوری داده ها
  برنامه ریزی لازم جهت ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری کرمان