تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ایجاد بانک اطلاعات مکانی رقومی بر مبنای دستیابی به درآمد پایدار

ایجاد بانک اطلاعات مکانی رقومی بر مبنای دستیابی به درآمد پایدار