تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پیاده سازی پروژه بزرگ رصد خانه شهر کرمان

این پروژه بزرگ در راستای ایجاد پایگاه داده به روز از شهر کرمان و ایجاد انسجام بین فعالیتهای سازمانها و ادارات زیر مجموعه شهرداری کرمان و ادارات و سازمانهای خدماتی اجرایی  شهر کرمان به شرح وظایف ذیل شکل داده شد:
o    استفاده حداکثری از بستر اطلاعات مکانی شهر کرمان
o    ایجاد امکان دسترسي سريع و با دقت بالا به انواع گزارشات اطلاعات مكاني
o    ارائه سرویس های تحت web اطلاعات رقومی به سایر سازمانها به منظور تسهیل  ارائه اطلاعات و به روز رسانی داده ها
o    ايجاد سيستم مستند سازي جهت تاثير اجراي پروژه¬هاي مختلف مكاني
o    رصد آمار و اطلاعات مکان محور و استفاده حداکثری از اطلاعات توصیفی و مکانی
o    تحلیل تغییرات موجودیتهای مکانی
o    تقویت جهت دار زیر ساختهای شهری
o    مشاهده تاثیر تصمیم گیری های مدیریتی بر پیکره شهری
o    افزایش کیفیت زندگی شهروندی
o    تحلیل مدیریت بحرانی در شرایط کنونی، شناخت نقاط ضعف و اعمال تصمیمات مدیریتی در راستای دستیابی به وضعیت بهینه
o    پایش طرحها و پروژه های جاری شهری مانند طرح تفضیلی
o    تسهيل دسترسي به اطلاعات پروژه¬هاي اطلاعات مکانی جاري و اتمام يافته
o    شناسنامه دار نمودن اطلاعات مکان محور شهری
o    کنترل نگهداشت شهر
o    موضوعی سازی بانک اطلاعات رقومی
o    به روز رسانی بانک اطلاعات مکانی
o    ایجاد لایه رقومی اطلاعات مکانی املاک تفکیکی و تجمیعی
o    سياست گذاري و نظارت فني و اجرايي در حوزه ايجاد بانك اطلاعات رقومي شهرداري
o    ایجاد امکان دسترسي سريع و با دقت بالا به انواع گزارشات اطلاعات مكاني
o    جمع آوری اطلاعات مکانی پراکنده و ایجاد انسجام در آنها به منظور بکارگیری در بانک اطلاعاتی
o    ارائه سرویس های تحت web اطلاعات رقومی به سایر سازمانها به منظور تسهیل تجمیع،  ارائه و به روز رسانی اطلاعات
o    ايجاد سيستم مستند سازي جهت تاثير اجراي پروژه¬هاي مختلف مكاني
o    ايجاد بانك اطلاعاتي تاریخچه شهر کرمان ( نقشه و عكس) به منظور بررسي روند تغييرات انجام شده و تاثير انجام پروژه¬ها بر اطلاعات مكاني
o    آماده سازی نقشه¬هاي رقومي مبنا در مقياس 1:500
o    تهيه ژ‍ئوديتابيس پايگاه داده توپوگرافي شهر كرمان
o    بازيابي و بازنگري 500 ايستگاه ترازيابي موجود در محدوده خدمات شهري
o    تهيه مدل ارتو فوتو در مقياسهای 1:500، 1:1000،  1:5000 از عكسهاي هوايي سنوات و موقعیتهای مختلف حریم شهر کرمان
o    سياست گذاري و نظارت فني و اجرايي در حوزه ايجاد بانك اطلاعات رقومي شهرداري
o    برنامه¬ريزي، طراحي و ايجاد پايگاه داده¬اي اطلاعات رقومي، سيستم اطلاعات زميني( LIS ) ايجاد زيرساخت داده¬هاي مكاني ملي ( NSDI)،
از جمله پروژه های زیر مجموعه پروژه بزرگ ایجاد رصدخانه شهر کرمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ایجاد بانک اطلاعات تاریخچه شهر
طراحی سامانه های جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات مکانی برای مجموعه ها، سازمانها و ادارات مختلف