تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

تدوین استاندارد اطلاعات مکان محور مربوط به شهرداری کرمان

•    تدوین و نظارت بر پیاده سازی استانداردهای اطلاعات مکانی شهرداری کرمان متناسب با استانداردهای کشوری.
در حال حاضر استاندارد اطلاعات مکانی شهرداری کرمان تدوین و پس از بررسی و اعمال نظر و تایید کارشناسان مربوطه ، مبنا و معیار اطلاعات مکانی می باشد.
•    شناسایی و صحت سنجی رزومه کاری پیمانکاران در ارتباط با طرحهای اطلاعات مکانی و رصد نقاط ضعف و قوت آنها
•    تشکیل گروه کاری تخصصی با مسئولیت نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار تدوین قوانین نظارتی وفق استاندارد
•    برنامه ریزی انعقاد قرارداد های مربوط به اطلاعات مکانی
•    پیاده سازی و  حفاظت  نقاط کنترل زمینی

تشکیل کارگروه فنی نقشه
تهیه نقشه 1:1000 شهر کرمان
تهیه مدل ارتو از عکس های هوایی 1:500