تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان

واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان

به منظور ایجاد ارتباط و انسجام بین  بانکهای اطلاعات مکانی و توصیفی که بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را بخوبی نمایان سازد و بستر  مناسبی جهت اتخاذ تصمیم گیری های مدیریت شهری فراهم آورد واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات در قالب سه محور فعالیت اجرایی خود را دنبال می نماید. بدیهی است این مهم  در هر واحد یا سازمان شهرداری با بهره گیری از نظرات کارشناسان همان  سازمان یا واحد به مدیریت کارگروه نقشه انجام می شود.  جمع آوری اطلاعات میدانی با روشهای فوتوگرامتری، برداشت زمینی، بازدید میدانی و رصد نرم افزاری- بایگانی انجام می شود.

اهم شرح وظایف واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان:
تدوین استاندارد اطلاعات مکان محور مربوط به شهرداری کرمان
پیاده سازی پروژه بزرگ رصد خانه شهر کرمان
ایجاد بانک اطلاعات مکانی رقومی بر مبنای دستیابی به درآمد پایدار