تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

معرفی معاونین

 

معاون فنی و بهره برداری

حسن انجم شعاع

 

معاون اداری و مالی

زهرا جهانگیری