تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

امور اداری و مالی

مسئول رسیدگی اسناد مالی

زکیه خواجویی

مسئول دفتر و مسئول دبیرخانه

زهرا پورشیخعلی

مسئول امور تدارکات

رضا شمسی