تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

کارشناس واحد آمار و اطلاعات

نجمه قاسمی