تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اعضای کارگروه آمار

مشخصات فردی

سمت

گروه کاری

نجمه قاسمی نژاد

کارشناس سرپرست

سازمان فناوری اطلاعات

فائزه فروغی

کارشناس آمار

معاونت برنامه ریزی

شکوفه ایرانمنش

کارشناس آمار

معاونت برنامه ریزی

هابیلی

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 1

طایی

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 2

حایری

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 3

بابدوری

کارشناس آمار

شهرداری منطقه 4

مولایی

کارشناس آمار

معاونت شهرسازی

ملکی

کارشناس آمار

معاونت خدمات شهری

 

کارشناس آمار

معاونت اداری مالی

 

کارشناس آمار

معاونت ترافیک

 

کارشناس آمار

معاونت فنی و عمرانی

 

کارشناس آمار

معاونت فرهنگی و اجتماعی

گنجی

کارشناس آمار

سازمان ترافیک

روزبهی

کارشناس آمار

سازمان تاکسیرانی

فرحبخش

کارشناس آمار

سازمان اتوبوسرانی

دهقان

کارشناس آمار

سازمان عمران

امیرزاده

کارشناس آمار

سازمان پارکها

 

کارشناس آمار

سازمان آتش نشانی

حسن زاده

کارشناس آمار

سازمان میادین

سلجوقی

کارشناس آمار

سازمان بهشت زهرا

کارآموزیان

کارشناس آمار

سازمان پسماند

سعیدی

کارشناس آمار

سازمان املاک

بابایی

کارشناس آمار

سازمان بهسازی و نوسازی

نورالهی

کارشناس آمار

سازمان قلعه دختر و اردشیر