تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اهم پروژه ها و فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام

 • تدوین نظامنامه اطلاعات آماری شهرداری کرمان
 • تدوین شرح وظایف و مسئولیت، معاونت ها، سازمانها و مجموعه های زیر مجموعه شهرداری جهت ارقا کیفیت اطلاعات آماری مدیریت شهری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • ایجاد هماهنگی با واحدهای مختلف جهت استفاده حداکثری از ظرفیت گزارشات اطلاعات آماری
 • نظارت، بهبود وبروز رسانی نظام گردش آمار و اطلاعات در راستای استقرار نظام آماری یکپارچه در شهرداری ، مناطق و سازمانهای وابسته
 • نظارت بر تهیه آمارهای مورد نیاز، بهنگام ، منسجم و با کیفیت مطلوب در دوره های زمانی مناسب متناسب با شاخصه های نظام نامه آماری
 • کنترل و صحه گذاری داده های آماری ثبت و ارائه شده در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود در سامانه های نرم افزاری موجود در شهرداری کرمان در راستای جمع آوری آمار و اطلاعات
 • ارتقاء کارایی و گسترش پوشش موضوعی در تولید آمار
 • برنامه ریزی در خصوص نحوه توسعه نرم افزاری شهرداری با اهدف یکپارچه سازی آمار و اطلاعات
 • بررسی گزارشات آماری موجود و ارائه راهکارهای فنی در جهت اصلاح و پاکسازی داده ها و اقلام آماری در کلیه زیرمجموعه های شهرداری
 • توسعه و هدایت جمع آوری و تصحیح اطلاعات آماری بصورت الکترونیکی و آنلاین
 • انجام تحلیل های آماری و فرآوری داده ها مبتنی بر شبکه مسائل مدیریت شهری در بعد سازمانی و شهری به منظور تسهیل امور برنامه ریزی و تصمیم گیری.
 • تهیه آمارهای مورد نیاز، بهنگام و با کیفیت مطلوب در دوره های زمانی مناسب
 • اصلاح و گسترش موضوعی اقلام و شاخص های آماری متناسب با نیازهای مدیران سازمانی و شهری
 • تهیه گزارشات توصیفی دقیق و کاربردی و رسیدگی و پاسخگویی سریع و کارآمد به تقاضاها و درخواست های شهردار محترم و شورای محترم اسلامی شهر، معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه
 • برنامه ریزی لازم جهت ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری کرمان
  برنامه ریزی در خصوص توسعه و پشتیبانی سامانه جامع آماری (فرابر)