تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه های انجام شده

  • تجهیز کلیه خودروهای سازمان آتش نشانی به ردیاب خودرو
  • راه اندازی نرم افزار تحت وب کنترل و نظارت خودرو هاای سازمان آتش نشانی
  • تجهیز کلیه خوردوهای اجراییات شهرداری به ردیاب خودرو
  • راه اندازی نرم افزار ویندوزی و تحت وب کنترل و نظارت خودروهای اجراییات شهرداری