تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

کارشناسان واحد نرم افزار

 

مسئول واحد نرم افزار

مهدی آذین

کارشناس نرم افزار

انیس ایرانمنش

کارشناس نرم افزار

فاطمه جاذبی

کارشناس نرم افزار

منیژه بهبود