تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

لیست نرم افزار ها

ردیف نام نرم افزار
1 اتوماسیون اداری
2 شهرسازی و نوسازی
3 نرم افزار امور شهر
4 نرم افزار صدور چک
5 نوسازیSKN
6 نرم افزار بودجه
7 عوارض ها
8 هتل سیستم
9 اموال – انبار – تدارکات
10 نرم افزار حقوق و دستمزد
11 نرم افزار کرمونی یار
12 نقلیه
13 مکاپ
14 عوارض متفرقه
15 مدیریت محتوای سایت(جوملا)
16 نرم افزار آماری فرابر
17 نرم افزار حسابداری درآمد
18 نرم افزار فضای سبز
19 متوفیات
20 نرم افزار کارگزینی
21 نرم افزار بایگانی الکترونیکی اسناد
22 مدیریت فعالیت ها
23 دبیرخانه اکسس