تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه های انجام شده

 • خرید و استقرار نرم افزار شهرسازی، نوسازی و مشاغل (شهرسازی مناطق و اداره درآمد)
 • خریدو استقرار نرم افزار اتوماسيون اداري (کلیه واحدهای شهرداری)
 • خرید نرم افزار آمار و عملكرد فرابر (کلیه واحدهای شهرداری)
 • خرید و استقرار نرم افزار مديريت خدمات پشتيباني (‌سازمان فاوا)
 • خرید و استقرار نرم افزار جامع امور شهر (خدمات شهر مرکز و مناطق)
 • نظارت بر خرید نرم افزار هتل سيستم (اداره رفاه - مهمانسرا مشهد شهرداری کرمان)
 • راه اندازي دبيرخانه متمركز (کلیه واحدهای شهرداری)
 • جمع آوری اطلاعات و ساخت فایل پرزنت در تمامی حوزه های شهرداری برای شهردار
 • راه اندازی پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو در اداره درآمد از طریق دستگاههای POS بانک ملت و ملی
 • نصب نرم افزار کسب مربوط به مجامع تولیدی و مجامع توزیعی در اداره درآمد
 • بروز رسانی نرم افزارهای حقوق و دستمزد ، بازنشستگی ، عوارض خودرو ،عوارض متفرقه
 • خرید و استقرار نرم افزار بایگانی الکترونیکی اسناد
 • خرید و استقرار نرم افزارچک
 • خرید و استقرار نرم افزار نقلیه (سازمان خدمات موتوری )
 • راه اندازی فایل مغایرت گیری بانکی در اداره درآمد
 • بررسی واحد 137 شهرداری کرمان و انتخاب سامانه الکترونیکی برای آن واحد
 • برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری سایت جهت بررسی وضعیت سایتهای شهرداری
 • برگزاری جلسات سایت با شهرداران مناطق ، معاونین و مدیران سازمانها جهت بررسی نیازهای آنها
 • برگزاری جلسات پرزنت پرتالهای نمونه کشوری و بررسی خدمات ان شرکتها برای شهرداریهای کشور
 • طراحی و راه اندازی پرتال داخلی شهرداری
 • ارتقاء ورژن نرم افزار مدیریت سایتهای شهرداری
 • تهیه فایل پرزنت گزارش عملکرد جهت واحدهای مختلف شهرداری
 • محاسبه عوارض بلیط مسافر
 • انتقال بانک اطلاعاتی نرم افزار هتل سيستم به هاست تحت نظارت سازمان
 • اصلاح فرایند های موجود در واحد نرم افزار
 • تدوین طرح بازدید دوره ای و بازرسی دوره ای
 • تدوین طرح خدمات الکترونیک قابل ارائه در شهرداری کرمان
 • آموزش کار با نرم افزار جدید سایت
 • راه اندازی فاز اول نرم افزار موبایل شهرداری کرمان « کرمونی یار »
 • تغییر گرافیک سایتهای شهرداری
 • بررسی نرم افزار مدیریت پالایش و ساماندهی متکدیان