تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

مدیران سابق

1 آقاي مهندس معين الديني سال 85-84    
2 آقاي مهندس عليرضا ترابي پور سال 86-85    
3 آقاي مهندس عباس محسني سال 86-87    
4 آقاي مهندس عباس نظري سال  90-87    
5 آقای مهندس یدالله عرب نژاد سال 93-90