تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اجرای پروژه ممیزی بایگانی پرونده های نوسازی

 

مرتضی عرب نژاد در جلسه هم اندیشی با حضور شهرداران مناطق چهارگانه با بیان این که این پروژه، ساختار منسجم و کارآمدی در بایگانی شهرداری کرمان ایجاد می کند اظهار داشت: همچنین ضمن کاهش حجم کاری شهرداری های مناطق، درآمد پایداری نیز برای شهرداری کرمان ایجاد می شود.

وی یکسان سازی اجرای فرآیند مربوط به پرونده های نوسازی را از اهداف دیگر اجرای این پروژه عنوان و تاکید کرد: در پروژه ممیزی بایگانی پرونده های نوسازی ایرادها و اشکال های موجود، مورد تحلیل قرار گرفته و وضعیت پرونده های نوسازی موجود در مناطق چهارگانه رصد می شود.

عرب نژاد با اشاره به بررسی بانک های اطلاعات نوسازی و شهرسازی در این جلسه گفت: مکانیسم رایج گردش پرونده ها در مناطق، تحلیل نیرو و امکانات مورد نیاز، زمان بندی اجرای طرح و بیان اهداف از اجرای این طرح، در جلسه هم اندیشی با شهرداران مناطق مورد بررسی قرار گرفت.