تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

تهیه مدل ارتو از عکس های هوایی 1:500

اهداف
معرفی اعضای کارگروه فنی نقشه
شرح وظایف