تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

تهیه نقشه 1:1000 شهر کرمان

 اخرین نقشه تهیه شده از شهر کرمان مربوط به سال 1380 است که در سال 1386 که به روش فوتوگرامتری  به روزرسانی در مورد ان انجام شده است . از ان پس به روز رسانی به صورت موردی  و به روش برداشت زمینی انجام شده است.  پروژه  تهیه نقشه 1:1000 شهر کرمان  با اهداف ذیل در سرفصل پروژه های جاری شهرداری کرمان قرار دارد:
•    پیش نیاز انجام طرح ممیزی
•    پیش نیاز ایجاد زیرساخت طرح بزرگ SDI
•    پشتیبان طرح تفضیلی
•    به روز رسانی اطلاعات مکانی